Uriah Heep

URIAH HEEPbrytyjska grupa /rockowa utworzona w  roku, jeden z prekursorów metalu; w pocz¹tkach dzia³alnoœci zwi¹zana z hippisowskim[1] . Do jej najwiêkszych przebojów nale¿¹ fantazyjne ballady: July Morning, Lady in Black oraz Come Away Melinda, osadzone w baœniowym, surrealistyczno-metafizycznym œwiecie. Najczêstszym tematem  piosenek Uriah Heep by³y problemy egzystencjalne oraz perypetie mi³osne prze¿ywane w odmiennych stanach œwiadomoœci: powracaj¹ce w tekstach motywy to s¹ wró¿ki, duchy, magiczne zwierciad³a. Utwór July Morning uznany zosta³ przez krytyków za jedn¹ z najwiêkszych  w historii rocka.
Zw³aszcza w pierwszym okresie aktywnoœci scenicznej grupa Uriah Heep charakteryzowa³a siê melodyjnymi utworami z bogatymi, nieco odrealnionymi partiami wokalnymi i wyrazistym brzmieniem gitar oraz instrumentów klawiszowych.  Kompozycje piosenek zdradza³y liczne powinowactwa ze scen¹ awangardow¹ oraz progresywnym. Zbli¿a³o j¹ to do wczesnych  dokonañ Fudge, by póŸniej – za spraw¹ coraz ciê¿szego brzmienia – skierowaæ jej tory w stronê metalu.  Zmieni³ siê przy tym styl zespo³u: wczeœniej mroczny i psychodeliczny (np. Bird of Prey), teraz – dynamiczny i ¿ywio³owy, inspiruj¹cy siê and rollem (Spider Woman), okreœlany czêsto jako rock[3]. Ze wzglêdu na du¿e znaczenie, jakie nadawali muzycy chórom wokalnym, przez krytyków zespó³ ironicznie nazwany zosta³ mianem „Boysów metalu”. Najbardziej rozpoznawalnym cz³onkiem zespo³u by³ Byron, wokalista znany  ze scenicznej charyzmy oraz rzadko spotykanej skali g³osu.
Za szczytowe osi¹gniêcie Uriah Heep uwa¿a siê album Look at Yourself, którego wydanie sta³o siê w³aœciwym pocz¹tkiem s³awy grupy. Od czasu tragicznej œmierci Byrona, popularnoœæ ta mala³a. Dziœ wokalist¹ jest Shaw. Nazwa zespo³u to imiê i nazwisko czarnej postaci z powieœci Dickensa zatytu³owanej
David Copperfield.
Pocz¹tki grupy siêgaj¹  roku, kiedy to Box za³o¿y³ w Walthamstow zespó³ The Stalkers. Gdy w pewnym momencie nast¹pi³a potrzeba zmiany wokalisty, perkusista, Roger Penlington, zasugerowa³ na  to miejsce swojego kuzyna, Davida Garricka (póŸniej zmieni³ on nazwisko na Byron). Wtedy powsta³ zespó³ Spice, z którego w  roku narodzi³ siê w³aœciwy Uriah Heep.
Wydana w  roku pierwsza p³yta, Very ‚Eavy… Very ‚Umble, intrygowa³a charakterystycznym brzmieniem – z dominuj¹cymi instrumentami klawiszowymi  i gitarami, a tak¿e specyficznym œpiewem . Nastêpny album, Salisbury, by³ ju¿ bardziej osadzony w rocku progresywnym, z d³ugim jak na ten gatunek przysta³o, 16-minutowym utworem tytu³owym. Kolejne lata przynios³y liczne zmiany personalne w zespole, lecz specyfika jego stylu oscylowa³a wci¹¿ wokó³ d³ugich i z³o¿onych kompozycji, z baœniowymi tekstami. Najwiêkszy wk³ad w muzyczny wizerunek grupy mia³ w tym okresie (do  roku) Hensley.
Znacz¹c¹ dla grupy zmian¹ by³o odejœcie z zespo³u wokalisty, Byrona, i zast¹pienie go przez Lawtona. Wtedy to stylistycznie zespó³ zacz¹³ pod¹¿aæ w stronê typowego hard rocka. Kolejnym wokalist¹ zosta³ w 1980 r. John Sloman – zmiana ta nie zosta³a dobrze przyjêta przez fanów. W tym samym roku zespó³ opuœci³ Hensley – doprowadzi³o to do kompletnego rozk³adu grupy. Dziêki staraniom  Micka Boxa, który przej¹³ w tym momencie rolê lidera (a do kwietnia  r. tak¿e mened¿era), zespó³ kontynuowa³ dzia³alnoœæ, zaskarbiaj¹c sobie nawet nowych fanów wœród m³odych zwolenników l¿ejszej odmiany metalu.
Najbardziej znany i ceniony jest pocz¹tkowy wk³ad zespo³u w muzykê rockow¹. Choæ wci¹¿ wydawane s¹ p³yty z nowym materia³em (najnowsza, zatytu³owana the Wild zosta³a wydana w 2011 roku), przede wszystkim  ukazuj¹ siê antologie, sk³adanki i kolekcjonerskie wydawnictwa z nagraniami studyjnymi, koncertowymi oraz nieoficjalnymi. Grupa ca³y czas prowadzi dzia³alnoœæ koncertow¹ (w Polsce goœci³a dot¹d szeœciokrotnie – w latach , , ,  i ) a w latach 2001-2005, zawsze pod koniec  roku, w , odbywa³y siê specjalne koncerty pod has³em „The Magician’s Birthday Party”. Spotykaj¹ siê na niej fani, obecni i byli cz³onkowie zespo³u, czêsto daj¹cy goœcinne wystêpy.
Z powodów zdrowotnych w styczniu  grupê opuœci³ dotychczasowy perkusista – Lee Kerslake, jego miejsce zaj¹³ Russell Gilbrook.

12 października 2011 r. zespół URIAH HEEP wystąpił na koncercie organizowanym przez naszą agencję w Klubie Studio w Krakowie.